Regulamin Sprzedaży/Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość w sklepie satysfakcje.pl

§1 - Gwarancja

Na wszystkie oferowane w sklepie satysfakcje.pl produkty udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy.

§2 - Warunki reklamacji

Procedura rozpatrywania reklamacji 
  • Reklamowany towar  należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej  miejscem zakupu  towaru lub wysłać bezpośrednio na adres siedziby  Sprzedającego. 
  • Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową  opisującą wynik ekspertyzy  serwisowej.
  • Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w  jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
  • Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia  Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.
Ważne
  • Numer  RMA (numer reklamacji) nadawany jest przez serwisanta drogą   elektroniczną, w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Zaleca się, aby numer RMA nadany przez nasz serwis umieścić  w  widocznym dla przyjmującego przesyłkę miejscu (na zewnątrz paczki, najlepiej w pobliżu listu przewozowego) i być zabezpieczony przed   ewentualnym zniszczeniem w trakcie transportu.
  • Reklamowany towar musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport  do serwisu.
  • Przesyłany towar powinien być kompletny (włączając w to akcesoria  mające wpływ  na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn   nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).
  • Klient w przypadku  zgłoszenia tytułem gwarancji zobowiązany jest do  dołączenia kserokopii  faktury zakupu lub paragonu, oryginalnej karty  gwarancyjnej (jeżeli  produkt posiada takową) oraz szczegółowego opisu  usterki oraz  informacji o okolicznościach jej występowania.

§3 - Warunki zwrotu towarów

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach  konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na  odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny.  Możliwe jest odstąpienie od umowy w terminie 15 dni od dnia wydania  rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową  na wskazany adres do zwrotów lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  allegro@zamex.eu
 
Termin 15-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego  jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez  konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar należy odesłać  niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie  później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. W przypadku  odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym  produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny  dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszty  bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z  dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 15 dni  od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument. Jeżeli konsument wybrał sposób  dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia  oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do  zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Wzór formularza odstąpienia od umowy:
------------------------------------------------------------------------------------
Adresat: 
Zamex s.c.
ul. Lwowska 2
38-400 Krosno
Ja ................................................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Data zawarcia umowy ................................................. 
Nazwa użytkownika  ....................................................
Imię i nazwisko .............................................................
Adres .............................................................................
Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić pieniądze oraz nazwa banku:
...........................................................................................................................................
Data ..................................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
------------------------------------------------------------------------------------